Εγκαταστάσεις – Συντηρήσεις

Η εταιρία μας αναλαμβάνει κάθε είδους  εγκατάσταση και συντήρηση σε βιομηχανίες τροφίμων, όπως:

  • Μηχανήματα
  • Αντλιοστάσια
  • Αεροστάσια
  • Λεβητοστάσια
  • Ψυχροστάσια
  • Αεραγωγούς

Η πολυετή μας εμπειρία εγγυάται για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην αποξήλωση, εγκατάσταση ή τροποποίηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και η μεταφορά ολόκληρων ή τμημάτων γραμμών και συστημάτων παραγωγής, από ένα εργοστάσιο σε άλλο, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Πλήρης αποτύπωση, επανεγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων παραγωγής και συσκευασίας. Επανατοποθέτηση οδεύσεων ηλεκτρικών καλωδίων και επανασύνδεσή τους στην νέα εγκατάσταση.

Σχετικά Έργα